Získajte teraz k novému bytu v budove Danubius One bonus 10 000 eur na vybavenie vášho nového domova.
Akcia platí pri kúpe troj- a štvorizbových bytov do 31. 7. 2023.
Stačí zaplatiť 20 % z kúpnej ceny a uzavrieť zmluvu.

Podmienky akcie

(ďalej aj ako "Podmienky")

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1          Pravidlá marketingovej akcie predstavujú záväzný dokument, ktorý upravuje pravidlá marketingovo propagačnej akcie „Získaj BONUS 10.000 Eur na vybavenie bytu ”, pričom bližšie definujú práva a povinnosti všetkých účastníkov akcie ako aj jej organizátora  (ďalej aj ako „Pravidlá”)  a určujú podmienky tejto akcie, ktorá je organizovaná spoločnosťou FINEP Jégeho alej a. s.

1.2          Definície:

a)            Akcia – marketingovo propagačná kampaň Získaj BONUS 10.000 Eur na vybavenie bytu pre všetkých nových Budúcich kupujúcich ktorý splnili podmienky uvedené v týchto Pravidlách na základe čoho získajú právo poskytnutie poukazu v hodnote: 10.000 Eur vč DPH na nákup nábytku podľa vlastného výberu od Dizajnový nábytok  K.F.A., spol.s.r.o., alebo predpripravené kuchynské zostavy z ich ponuky

b)           Budúci kupujúci - fyzická osoba/osoby, staršie ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba ktorá uzatvorila s Organizátorom zmluvu o budúcej zmluve na kúpu nehnuteľnosti v znení akceptovanom predávajúcim  a ktorá zaplatila časť kúpnej ceny vo výške minimálne 20 % z kúpnej ceny a to počas marketingovo propagačnej akcie a ktorá splnila aj ďalšie povinnosti stanovené týmito pravidlami, alebo Organizátorom.

c)           Organizátor : FINEP Jégeho alej a. s., sídlom Trnavská cesta 6/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 43 866 778

d)           Projekt sa rozumie developerský projekt Danubius One, na Trnavskej ulici v Bratislave, ktorého vlastníkom je Organizátor,

e)           Predmet kúpy -  je 3 izbový a 4 izbový byt v Projekte.

e)           Pravidlami – sa rozumejú tieto pravidlá, ktorý definujú podmienky účasti v Akcii.

 

2. Doba trvania Akcie

2.1          Akcia trvá 12.06.2023 do 31.07.2023 (vrátane)

 

3. Podmienky účasti na Akcii

3.1          Akcie je určená pre všetkých Budúcich kupujúcich, ktorý v období od 12.06.2023 do 31.07.2023 kumulatívne splnia všetky nasledujúce podmienky:

                a) uzatvoria s Organizátorom kúpnu zmluvu alebo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorých predmet kúpy bude 3 alebo 4 izbový byt v Projekte, v znení akceptovanom Organizátorom,

                b) Budúci kupujúci zaplatia v lehote dohodnutej s Organizátorom časť kúpnej ceny  za Predmet kúpy definovaný  výške 20 % z dohodnutej kúpnej ceny,

                c) Budúci kupujúci sa písomne zaviaže, že použije poukaz výlučne na zariadenie Predmetu kúpy,

                d) Budúci kupujúci sa zaviaže, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy z dôvodov na jeho strane uhradí bezdôvodné obohatenie ktoré vznikne na jeho strane.

3.2         Akcia sa nevzťahuje na:

a)           kúpu 1 izbových, 2 izbových bytov, nebytových priestorov a garážových státi, pivničných kobiek v Projekte,

b)           na iné zľavové akcie Organizátora

c)           na Predmety kúpy v Projekte na ktoré už bola uzatvorená rezervačná zmluva, zmluva o budúcej zmluve alebo kúpna zmluva pred začatím Akcie,

d)           na Predmety kúpy na ktoré bola podpísaná dohoda o prevode práv a povinností zo súhlasom Organizátora.

3.3          Akciové ponuky Organizátora nemožno kombinovať.    

3.4          Platnosť poukazu je do 30.10.2023, v prípade ak nebude do tejto doby využitý nárok Budúceho kupujúceho zaniká.

3.5          Poukaz je neprenosný a bude vystavený na meno,  priezvisko a dátum narodenia.

3.6          Organizátor si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu podmienok akcie, jej doplnenie, vrátane zmenu typu poskytnutého plnenia, alebo akúkoľvek jeho náhradu a to kedykoľvek počas jej trvania. Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie Akcie bez náhrady a bez udania dôvodu, pričom oznámenie vykoná na svojom webovom sídle.

 

4.1          Sťažnosti týkajúce sa priebehu Akcie môžu  Budúci kupujúci podať písomne počas trvania akcie a najneskôr 5 dní po jej skončení na emailovú adresu: info@finep.sk

4. 2        Sťažnosť musí obsahovať:

a) identifikáciu sťažovateľa,

b) presný popis a uvedenie relevantných skutočností ,

c) dátum a  podpis.

4.3          Lehota na posúdenie sťažnosti je 30 dní odo dňa jej doručenia Organizátorovi Akcie, pričom v tomto termíne bude odoslaná aj písomná odpoveď sťažovateľovi.

4.3          Rozhodnutie Organizátora akcie týkajúce sa sťažnosti je konečné a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok, nároky podľa osobitných predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa týmto nie sú dotknuté.

4.4          Budúci kupujúci má právo uplatniť svoje nároky na súde prípadne využiť mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Pravidlá mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov a povinností podnikateľov v tomto rozsahu stanoví zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.

 

5. Spracovanie osobných údajov

5.1          Budúci kupujúci fyzická osoba je dotknutá osoba v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

5.2          Organizátor je prevádzkovateľom osobných údajov  v súlade s nariadením a v súlade s ust. §19 a §20 zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri tejto Akcii sa spracúvajú osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a sú  zaznamenávané za účelom uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona alebo čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ďalej len "spracovanie na základe zmluvy"). Budúci kupujúci berie na vedomie, že k spracovaniu osobných údajov môže dôjsť aj následne z dôvodu oprávneného záujmu Organizátora v priebehu zmluvného vzťahu alebo za účelom uplatnenia práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy alebo účasti na tejto

5.3          Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov,  právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: gdpr@finep.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.