Zvoľte podlažie
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP
8.NP
9.NP
10.NP
11.NP
12.NP
13.NP
14.NP
15.NP
16.NP
17.NP
18.NP
19.NP
20.NP
21.NP
22.NP
23.NP
24.NP
25.NP
26.NP
Zvolte jednotku
Byt 1201.C - Predané
2 izb., 59,3 m2
Byt 1202.C - Predané
3 izb., 83,7 m2
Apartmán 1203A.C - Voľný
3 izb., 85,5 m2
437 989 €
Apartmán 1204A.C - Predané
2 izb., 58,8 m2
Byt 1205.C - Predané
1 izb., 37,9 m2
Zvolte jednotku
Byt 1801.C - Predané
2 izb., 59,5 m2
Byt 1802.C - Voľný
4 izb., 110,2 m2
638 474 €
Apartmán 1803A.C - Predané
2 izb., 59,9 m2
Apartmán 1804A.C - Predané
2 izb., 58,3 m2
Byt 1805.C - Predané
1 izb., 38,1 m2
Zvolte jednotku
Byt 2301.C - Predané
2 izb., 59,6 m2
Byt 2302.C - Voľný
4 izb., 110,4 m2
689 085 €
Apartmán 2303A.C - Predané
2 izb., 60,5 m2
Apartmán 2304A.C - Predané
2 izb., 59,1 m2
Byt 2305.C - Predané
1 izb., 38,2 m2